BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda bilişim hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdadır:

 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
 • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
 • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri.
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar.
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü.
 • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar
 • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.
 • Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin danışmanlık ve dava süreç yönetimi; Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Uyumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Veri Güvenliği ve Siber Suçlara karşı hukuki ve teknik korumanın sağlanması
 • E-Ticaret Hukuku (Mesafeli Satış Sözleşmeleri, İzinli Pazarlama) 
 • Start-Up Hukuku
 • Bilişim Suçları
 • İnternet ortamında ve Bilgisayar Programları Üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması,  Lisanslama, Kayıt-Tescil İşlemlerinin Takibi
 • İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Korunması
 • İnternetten İçerik Kaldırma ve İtibar Yönetimi
 • İnternet Ortamında Haksız Rekabetin Önlenmesi; Alan Adlarına İlişkin Haksız Rekabet Uyuşmazlıklarının Yürütülmesi
 • Telekomünikasyon Hukuku

Faaliyet Alanlarımız

Bilişim Hukuku İle İlgili Makalelerimiz