GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

Gerçek kişiler ile kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman gibi taşınmazların ilgili mevzuatlar çerçevesinde incelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu kapsamdaki dava türleri arazi, konut, tarla, bina gibi gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir.

Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. Taşınmaz mallara ait davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması gayrimenkul hukukunu oldukça önemli kılmaktadır.

Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir. Gelişen hukuk anlayışı ile içtihatlar ve uygulamalar çerçevesinde yeni bakış açılarını da gözeterek hukuki süreçte avukatlık hizmetlerinizi yürütmekte hukuki danışmanlık sunmaktayız.

 • Tapu iptal ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Şuf’a(ön alım), davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Muris muvaazası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
 • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel davalarında tarafların temsil edilmesi,
 • Kamulaştırmasız el atma durumlarında idareye karşı dava yoluna giderek taşınmazın bedelinin alınması süreci,
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin feshi,
 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, 
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,
 • T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan, “Mülkiyet Hakkı” kapsamında hukuki destek sağlanması,
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması

Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Makalelerimiz