İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku

 

İcra ve iflas hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarını devletin cebri icra yetkisinden faydalanarak devlet aracılığıyla tahsil etmesini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra ve iflas yoluyla mahkeme kararı, para alacakları, ipotek (rehin), nafaka alacakları, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi haklar talep edilebilir.

İcra ve iflas takiplerinde alacaklıların tahsil yetkileri sınırsız değildir. Takibin farklı aşamalarında borçlunun maaşının sadece bir kısmına haciz konulabileceği veya aile konutunun haczedilemeyeceği gibi borçlunun temel haklarını koruyan çeşitli hükümler mevcuttur. İcra ve iflas hukuku, alacaklının tahsil yetkilerini düzenlediği gibi borçlunun temel haklarını da düzenler. Ofisimiz bu konuları sizin yerinize hâlleder.

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku İle İlgili Makalelerimiz