İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku anayasanın en temel hukuk dallarından biridir. Anayasa içinde yer alan ve kamu yararına gerçekleşecek olan ilişkilerin düzenlenmesi konusunu taşıyan hukuk dalı olarak bilinir. Bu dal içinde idarenin gerçekleştireceği tüm işlemler hakkında gerçek ve tüzel olan kişiler yakından ilgilendirilen ve söz konusu olan işlemlerin ise hukuka aykırı olarak gönderilmesi halini taşıyan hükümlere yardımcı olacaktır. Aykırılık giderilmesi konusunda ise idarenin yetkili mercilerinde yapılan başvuruların ve davaların açılması gereklidir.

İdare hukuku anayasanın en temel hukuk dallarından biridir. Anayasa içinde yer alan ve kamu yararına gerçekleşecek olan ilişkilerin düzenlenmesi konusunu taşıyan hukuk dalı olarak bilinir. Bu dal içinde idarenin gerçekleştireceği tüm işlemler hakkında gerçek ve tüzel olan kişiler yakından ilgilendirilen ve söz konusu olan işlemlerin ise hukuka aykırı olarak gönderilmesi halini taşıyan hükümlere yardımcı olacaktır. Aykırılık giderilmesi konusunda ise idarenin yetkili mercilerinde yapılan başvuruların ve davaların açılması gereklidir. Hukuk bürolarında sizlere idare hukuku konusunda belli başlı noktalar hakkında hizmetler verilecektir.

İdare hukuku alanında hizmet sunduğumuz konulardan bazıları aşağıdadır: 

 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
 • Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
 • Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
 • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
 • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi

Vergi hukuku alanında hizmet sunduğumuz konulardan bazıları aşağıdadır: 

 • Gerçek veya tüzel kişiliklerin vergiye ilişkin ihtilaflarının çözümü,
 • Ticari işlemlerden kaynaklanan vergi risklerinin değerlendirilmesi,
 • Vergi daireleri, gümrük idaresi ve gelir idareleri tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüz cezaların iptali noktasında yasal sürecin takibi,
 • Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’daki davalarda hukuki yolların takibi,
 • Şirketlerin hukuki ve mali yapıları doğrultusunda ticari işlemlerin vergisel risk ve/veya sonucunu değerlendirerek birleştirme ve devralma, tam veya kısmi bölünme, tür değişikliği, varlık devri gibi alternatif durumların değerlendirilmesi,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin teknik iflas ve/veya borca batıklık durumlarının tespiti, risk oluşturan finansal durumların bertaraf edilmesinde uygulanacak vergisel hukuki işlemlerin tespiti,
 • Tahakkuk ettirilen vergiler, vergi zıyaı, dayanaksız ödeme emirleri ve usulsüzlük cezaları gibi konularda vergi uyuşmazlıklarının çözümlenerek sonuçlandırılması,
 • Vergi yapılandırma süreçlerinin başlatılarak takip edilmesi,
 • İnceleme süreçlerinde yazılan raporun değerlendirilmesi, bunun akabinde ortaya çıkan rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’ nezdinde tüm hukuksal yolların aranması,
 • Şirketlerin vergisel faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması,
 • Şirketlerin ithalat-ihracat işlemlerinde gümrük incelemelerinde olası ek tahakkuk ve para cezalarına karşı itiraz yollarının aranması ve bu kapsamda tüm yasal yolların değerlendirilmesi,
 • Şirketlerin birleştirme, devralma ve bölümle işlemleri öncesi vergisel risklerinin değerlendirilmesi, vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması,
 • Gelir vergisi, gelir vergisi stopajı, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, özel işlem vergisi, kaynak kullanım destekleme fonu, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi gibi konularda yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen veya idarenin yaptığı tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı veya bağlı şirketler arasında transfer işlemleri fiyatlandırılması, damping vergileri, hissedarlara borçlanma veya dolaylı hissedar yatımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, der mükellef gelirlerinin beyanı

Faaliyet Alanlarımız

İdare ve Vergi Hukuku İle İlgili Makalelerimiz