İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 sayılı iş kanunu, iş hukukunun dayanağıdır. İş hukuku; işveren, işçi ve SGK gibi kurumlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi için oluşturulmuştur. Çalışma hayatındaki kuralları belirler ve böylece daha verimli ve sağlıklı bir iş ortamının oluşmasına yardım etmiş olur.

İş Hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku küçük işletmeleri kapsamaktadır. Sözleşme bağlamında belirlenen ücret, çalışma koşulları, prim, ikramiye, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konular çalışma alanıdır. Toplu iş hukuku ise büyük işletmelerde işçiyi temsil eden sendika ile işveren arasındaki hukuki ilişkileri kapsamaktadır. Sendika kurma, üye olma, toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal hakları kapsar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdadır:

 • İşçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
 • İşverenlerin işe alma – işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteğinin sunulması,
 • Şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • Haklı ve haksız fesih usullerine ilişkin tarafların bilgilendirilmesi,
 • İş davaları sürecinde önleyici ve tamamlayıcı her türlü hizmetin sunulması ve dava dışı yasal yazışmaların gerçekleştirilmesi hizmetleri
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması, 
 • Mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, 
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, 
 • Kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, 
 • Fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, 
 • Yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, 
 • Doğum izinleri, 
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri,
 • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, 
 • İşçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi.

Faaliyet Alanlarımız